Més notícies sobre Can Xalant

7 May, 2013

[portfolio_slideshow ]

Més notícies sobre Can Xalant: el 18/4/2013 va ser presentada a la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya la Proposta de Resolució sobre el Centre de Creació i Pensament Contemporani de Can Xalant, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. La proposta deia així:

“1) El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconeixement i ple suport a la tasca que des de l’any 2006 i fins l’actualitat ha vingut realitzant el Centre de Crea-
ció i Pensament Contemporani Can Xalant de Mataró com a laboratori de producció en el camp de les arts visuals i espai d’innovació que ha esdevingut de re-
ferència al món cultural nacional i internacional, així com al conjunt dels centres que, com aquest, formen part de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Vi-
suals de Catalunya.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions necessàries davant l’Ajuntament de Mataró per tal que:
a.1) respecti el vigent conveni de col·laboració pel manteniment d’aquest Centre i per tal que s’avingui a renovar el conveni pel període 2013-2016.
a.2) compleixi el Decret 195/2010, de 14 de desembre que crea i regula la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya sobre nomenament del
director/a per concurs públic.
b) Garantir i concretar el termini del pagament de les seves aportacions als centres de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, pendents
de liquidar, corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012, en especial pel que fa al Centre Can Xalant de Mataró.”

Resolució rebutjada pels vots en contra de CiU i Esquerra Republicana, abstenció de Ciutadans i a favor la resta de partits.Tots els grups recolzen el punt 1 (els de les floretes, aquestes no costen res i no obliguen a res). El problema és el punt 2: de CiU ja ho sabíem, però el més curiós és l’èmfasi que fa Teresa Vallverdú d’Esquerra Republicana en el punt del nomenament del director/a per concurs públic: “nosaltres considerem que els directors han de ser escollits per concurs públic, però ara calen mesures per sortir del pas”. Pregunta: què té a veure la crisi econòmica amb un concurs públic per nomenar director/a d’un centre?

Aquí el vídeo de la intervenció al Parlament:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=6608053&p_cp2=6608313&p_cp3=6608318